Fujita Health University (FHU)

General information

Institution name Fujita Health University
Acronym FHU

Contact data

Address 1-98 Dengakugakubo, Kutsukake-cho, 4701192 Toyoake, Aichi, Japan
Phone +81-562-93-2862
Fax +81-562-92-5382
Email kenshien@fujita-hu.ac.jp
Website https://www.fujita-hu.ac.jp/en/
Contact for cell line registrations Makoto Kubota
E-Mail: kenshien@fujita-hu.ac.jp
Phone: +81-562-93-2862
Fax: +81-562-92-5382