Hubei University (HUBU)

General information

Institution name Hubei University
Acronym HUBU

Contact data

Address Youyi Avenue, Wuchang District, 430000 wuhan, Hubei, China
Phone 18627795206
Email shutao.xia@stu.hubu.edu.cn
Website http://www.hubu.edu.cn/
Contact for cell line registrations E-Mail: dongh.zhang@hubu.edu.cn