Guangzhou Laboratory (GL)

General information

Institution name Guangzhou Laboratory
Acronym GL

Contact data

Address Xingdao Huanbei Road, Guangzhou International Biological Island,No. 9, 510006 Guangzhou, Guangdong, China, 020-62726279