The Third Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University (ZSSYLN)

General information

Institution name The Third Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University
Acronym ZSSYLN
Subinstitutions

Contact data

Address No. 600 Tianhe Road, Guangzhou, 510630 Guangzhou, GUANG DONG, China
Email longbing163@163.com