Establishment of an induced pluripotent stem cell line from a patient with CHARGE syndrome carrying a novel CHD7 (p.L1151Gfs*17) mutation

Authors He Shouhuan, Hu Jintao, Zheng Zhong, Wang Jingjing, Chen Jianling, Zhang Cui, Li Liang, Wang Jiping, Chen Zhengnong, Shi Haibo, Wang Jinfu
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2020-03-00
DOI 10.1016/j.scr.2020.101774

Research Projects

Cell Lines