Development of a human iPSC line (SMBCi004-A) from a patient with Gaucher disease

Authors Zhao Qingyang, Cui Yazhou, Wang Jing, Shi Liang, Qi Zijuan, Luan Jing, Zhang Yuang, Zhou Xiaoyan, Han Jinxiang
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2020-09-00
DOI 10.1016/j.scr.2020.101989

Research Projects

Cell Lines