Generation of induced pluripotent stem cell line (ZZUi0026-A) from a patient with spinocerebellar ataxia type 3

Authors Fang Jing, Wang Yanlin, Wang Zhuoya, Sun Huifang, Zhang Qi, Yang Jing, Liu Yutao, Liu Han, Shi Changhe, Kan Quancheng, Xu Yuming
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2021-01-00
DOI 10.1016/j.scr.2021.102205

Research Projects

Cell Lines