A non-integrated iPSC line (SDQLCHi042-A) from a boy suffering from familial combined hyperlipidemia with compound heterozygous mutations of lipoprotein lipase gene

Authors Li Zilong, Zhang Xue, Li Xiaomei, Yang Yanan, Xin Hongmei, Yang Xiaomeng, Liu Ning, Gai Zhongtao, Liu Yi
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2021-03-00
DOI 10.1016/j.scr.2021.102313

Research Projects

Cell Lines