An induced pluripotent stem cell line (EHTJUi003-A) generated from a neonate with c.1377delC mutation in the gene MYBPC3 causing hypertrophic cardiomyopathy

Authors Jia Wen-Wen, Lu Ji-Zhen, Zhang Lu, Cao Hong-Xia, Qi Yi-Yao, Zhu Han-Yu, Bai Zhi-Hui, Zhang Shou-Mei, Qiao Zhi-Bin, Bao Yan, Liu Zhong-Min
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2021-05-00
DOI 10.1016/j.scr.2021.102328

Research Projects

Cell Lines