Generation of an ELTD1 knockout human embryonic stem cell line by the iCRISPR/Cas9 system

Authors Luo Qian, Wei Cong, Long Yan, Zhang Meng, Shan Wei, Li Honghu, Cai Shuyang, Xu Yulin, Qian Pengxu, Huang He
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2021-05-00
DOI 10.1016/j.scr.2021.102350

Research Projects

Cell Lines