Generation of induced pluripotent stem cell line (ZZUi0021-A) from a patient with spinocerebellar ataxia type 19

Authors Liu Fen, Fan Yu, Fan Liyuan, Li Mengjie, Zhang Qimeng, Mao Chengyuan, Wu Jun, Zhang Shuo, Hu Zhengwei, Shi Changhe, Xu Yuming
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2021-04-00
DOI 10.1016/j.scr.2021.102320

Research Projects

Cell Lines