Generation and characterization of an iPSC line (SHCMDLi001-A) from a 12-year-old Chinese Han patient with TRAF7 syndrome and of an iPSC line (SHCMDLi002-A) from a control individual

Authors Song Xiaozhen, Feng Jincai, Lan Xiaoping, Tang Xiaojun, Xu Wuhen, Shen Jun, Yu Guangjun, Jia Jia, Zhang Hong, Lu Qing, Wu Shengnan
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2021-05-00
DOI 10.1016/j.scr.2021.102377

Research Projects

Cell Lines