Establishment of human induced pluripotent stem cell line (SDQLCHi040-A) from a patient with Infantile-onset inflammatory bowel disease carrying a homozygous mutation in IL10RA gene

Authors Liu Ning, Yang Xiaomeng, Yang Lu, Xu Junjie, Dong Rui, Li Yue, Li Zilong, Zhang Haiyan, Gao Min, Lv Yuqiang, Liu Yi, Gai Zhongtao
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2021-10-00
DOI 10.1016/j.scr.2021.102533

Research Projects

Cell Lines