Establishing a human embryonic stem cell line (SKLRMe005-A) from a blastocyst with congenital heart disease (CHD)

Authors Li Chuyu, Dong Xiaohan, Lin Yuting, Sun Xueping, Cai Lingbo, Yang Xiaoyu, Cui Yugui, Qin Lianju, Wang Jing
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2023-02-00
PubMed 36805323
DOI 10.1016/j.scr.2023.103049

Research Projects

Cell Lines