NDUFV1 attenuates renal ischemia–reperfusion injury by improving mitochondrial homeostasis

Authors Li Lu, Zhang Lingling, Cao Yingjie, Chen Xu, Gong Haifeng, Ma Yidan, Gui Yuanyuan, Xiang Tianya, Liu Jianxing, Huang Xinzhong
Journal Journal of Cellular and Molecular Medicine
Publication Date 2023-05-00
DOI 10.1111/jcmm.17735

Research Projects

Cell Lines