Induced Pluripotent Stem Cells and Their Applications in Amyotrophic Lateral Sclerosis

Authors Du Hongmei, Huo Zijun, Chen Yanchun, Zhao Zhenhan, Meng Fandi, Wang Xuemei, Liu Shiyue, Zhang Haoyun, Zhou Fenghua, Liu Jinmeng, Zhang Lingyun, Zhou Shuanhu, Guan Yingjun, Wang Xin
Journal Cells
Publication Date 2023-03-22
DOI 10.3390/cells12060971

Research Projects

Cell Lines