Generation of Rh D‐negative blood using CRISPR/Cas9

Authors Xu Lei, Zeng Quan, Liang Liqing, Yang Zhou, Qu Mingyi, Li Huilin, Zhang Bowen, Zhang Jing, Yuan Xin, Chen Lin, Fan Zeng, He Lijuan, Nan Xue, Yue Wen, Xie Xiaoyan, Pei Xuetao
Journal Cell Proliferation
Publication Date 2023-11-00
DOI 10.1111/cpr.13486

Research Projects

Cell Lines