The regulatory role of alternative splicing in inflammatory bowel disease

Authors Zhou Jianli, Zhang Qiao, Zhao Yuzhen, Song Yuchen, Leng Yanan, Chen Moxian, Zhou Shaoming, Wang Zhaoxia
Journal Frontiers in Immunology
Publication Date 2023-04-21
DOI 10.3389/fimmu.2023.1095267

Research Projects

Cell Lines