CRISPR-Mediated In Situ Introduction or Integration of F9-Padua in Human iPSCs for Gene Therapy of Hemophilia B

Authors Tang Qiyu, Hu Zhiqing, Zhao Junya, Zhou Tao, Tang Shuqing, Wang Peiyun, Xiao Rou, Chen Yan, Wu Lingqian, Zhou Miaojin, Liang Desheng
Journal International Journal of Molecular Sciences
Publication Date 2023-05-19
DOI 10.3390/ijms24109013

Research Projects

Cell Lines