Feasibility of repairing skin defects by VEGF165 gene‐modified iPS‐HFSCs seeded on a 3D printed scaffold containing astragalus polysaccharide

Authors Du Weibin, Hu Jintao, Huang Xiaolong, Wang Zhenwei, Zhou Huateng, Yang Yadong, Hu Huahui, Chen Rongliang, Shen Fuxiang, Quan Renfu
Journal Journal of Cellular and Molecular Medicine
Publication Date 2023-08-00
DOI 10.1111/jcmm.17800

Research Projects

Cell Lines