Impaired AIF-CHCHD4 interaction and mitochondrial calcium overload contribute to auditory neuropathy spectrum disorder in patient-iPSC-derived neurons with AIFM1 variant

Authors Qiu Yue, Wang Hongyang, Fan Mingjie, Pan Huaye, Guan Jing, Jiang Yangwei, Jia Zexiao, Wu Kaiwen, Zhou Hui, Zhuang Qianqian, Lei Zhaoying, Ding Xue, Cai Huajian, Dong Yufei, Yan Lei, Lin Aifu, Fu Yong, Zhang Dong, Yan Qingfeng, Wang Qiuju
Journal Cell Death & Disease
Publication Date 2023-06-26
DOI 10.1038/s41419-023-05899-6

Research Projects

Cell Lines