FBXL4 mutations cause excessive mitophagy via BNIP3/BNIP3L accumulation leading to mitochondrial DNA depletion syndrome

Authors Chen Yingji, Jiao Dongyue, Liu Yang, Xu Xiayun, Wang Yilin, Luo Xiaona, Saiyin Hexige, Li Yao, Gao Kun, Chen Yucai, Zhao Shi-Min, Ma Lixiang, Wang Chenji
Journal Cell Death & Differentiation
Publication Date 2023-08-11
DOI 10.1038/s41418-023-01205-1

Research Projects

Cell Lines