Proanthocyanidins inhibited colorectal cancer stem cell characteristics through Wnt/β‐catenin signaling

Authors Chen Yuzhuo, Yang Zhirong, He Xingqiang, Zhu Wanglong, Wang Yujun, Li Jiaofeng, Han Zhengyu, Wen Jie, Liu Wei, Yang Yuhan, Zhang Kun
Journal Environmental Toxicology
Publication Date 2023-08-08
DOI 10.1002/tox.23924

Research Projects

Cell Lines