GGC repeat expansion in NOTCH2NLC induces dysfunction in ribosome biogenesis and translation

Authors Fan Yu, Li Meng-jie, Yang Jing, Li Shuang-jie, Hao Xiao-yan, Li Jia-di, Wang Yun-chao, Tang Mi-bo, Zhang Chan, Shi Jing-jing, Ma Dong-rui, Guo Meng-nan, Liu Fen, Shen Si, Yao Da-bao, Zuo Chun-yan, Mao Cheng-yuan, Hu Zheng-wei, Zhang Shuo, Yang Zhi-hua, Guo Guang-yu, Yang Jing-hua, Xia Zong-ping, Xu Yu-ming, Shi Chang-he
Journal Brain
Publication Date 2023-08-01
DOI 10.1093/brain/awad058

Research Projects

Cell Lines