Bulk and single‐cell alternative splicing analyses reveal roles of TRA2B in myogenic differentiation

Authors Chen Genghua, Chen Jiahui, Qi Lin, Yin Yunqian, Lin Zetong, Wen Huaqiang, Zhang Shuai, Xiao Chuanyun, Bello Semiu Folaniyi, Zhang Xiquan, Nie Qinghua, Luo Wen
Journal Cell Proliferation
Publication Date 2024-02-00
DOI 10.1111/cpr.13545

Research Projects

Cell Lines