Application and challenges of stem cells in cardiovascular aging

Authors Yuan He-Ling, Chang Le, Fan Wei-Wen, Liu Xin, Li Qiang, Tian Chuan, Zhao Jing, Li Zi-An, Pan Xing-Hua, Zhu Xiang-Qing
Journal Regenerative Therapy
Publication Date 2024-03-00
DOI 10.1016/j.reth.2023.11.009

Research Projects

Cell Lines