3D hepatic organoid production from human pluripotent stem cells

Authors Jin Zhe-Long, Xu KangHe, Kim Jonghun, Guo Hao, Yao Xuerui, Xu Yong-Nan, Li Ying-Hua, Ryu DongHee, Kim Kee-Pyo, Hong Kwonho, Kim Yong-June, Wang Lin, Cao Qilong, Kim Kyun-Hwan, Kim Nam-Hyung, Han Dong Wook
Journal Differentiation
Publication Date 2024-01-00
DOI 10.1016/j.diff.2023.100742

Research Projects

Cell Lines