Department of Cardio-Thoracic Surgery, Nanjing Drum Tower Hospital (NJDTH)

General information

Institution name Department of Cardio-Thoracic Surgery, Nanjing Drum Tower Hospital
Acronym NJDTH

Contact data

Address No.321 Zhongshan Rd, 210008 Nanjing, Jiangsu Province, China
Phone (086)02583106666
Email wangdongjin@njglyy.com
Website https://www.njglyy.com
Contact for cell line registrations Xiyu Zhu
E-Mail: zhuxy_nju@163.com

Cell lines