Zhejiang University - The First Affiliated Hospital, School of Medicine (FAHZU)

General information

Institution name The First Affiliated Hospital, School of Medicine
Acronym FAHZU
Parent institution

Contact data

Address Qingchun Road NO.79, 310000 Hangzhou, Zhangjiang, China
Contact for cell line registrations jiaxi shen
E-Mail: 11518123@zju.edu.cn