Guangzhou Red Cross Hospital of Jinan University (GRCHJU)

General information

Institution name Guangzhou Red Cross Hospital of Jinan University
Acronym GRCHJU

Contact data

Address Tongfuzhong Road/396, 510220 GUANGZHOU, GUANGDONG, China
Contact for cell line registrations yunguang cen
E-Mail: 13519883007@hainmc.edu.cn