Xiaoshan District Chinese Medicine Hospital (XDCMH)

General information

Institution name Xiaoshan District Chinese Medicine Hospital
Acronym XDCMH

Contact data

Address No. 156, Yucai Road, Xiaoshan District, Hangzhou, 457 Hangzhou, Zhejiang, China
Email hujintao0714@163.com
Website http://www.xs120.com/
Contact for cell line registrations Jintao HU
E-Mail: hujintao0714@163.com

Cell lines