Generation of an induced pluripotent stem cell line (GIBHi003-A) from a Parkinson's disease patient with mutant PINK1 (p. I368N)

Authors Abdul Mazid Md, Ibañez David P., Zhao Ping, Liu Hao, Zhong Xiaofen, Li Yingying, Zhang Meng, Li Wenjuan, Li Yunpan, Ward Carl, Chen Shuhan, Wang Dongye, Qin Baoming, Esteban Miguel A., Wang Xiwei, Fan Wenxia, Luo Zhiwei
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2019-10-00
DOI 10.1016/j.scr.2019.101607

Research Projects

Cell Lines