Generation of a homozygous HDAC6 knockout human embryonic stem cell line by CRISPR/Cas9 editing

Authors Xie Liangqun, Huang Jingrui, Li Xun, Dai Lei, Lin Xinxiu, Zhang Jiejie, Luo Jiefeng, Zhang Weishe
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2019-10-00
DOI 10.1016/j.scr.2019.101610

Research Projects

Cell Lines