Induced pluripotent stem cells (SHCDNi002-A cells) isolated from the peripheral blood mononuclear cells of a 1-year-old Chinese girl with mediator complex subunit 12-related syndrome

Authors Wang Yilin, Yuan Fang, Wang Anqi, Wang Chao, Lin Longlong, Wang Simei, Wang Chunmei, Luo Xiaona, Xu Quanmei, Yin Rongrong, Cheng Hongyi, Zhang Yuanfeng, Sun Xiaomin, Xi Jiaming, Yan Jingbin, Zeng Fanyi, Chen Yucai
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2020-05-00
DOI 10.1016/j.scr.2020.101838

Research Projects

Cell Lines