Induced cardiomyocytes-integrated conductive microneedle patch for treating myocardial infarction

Authors Sun Lingyu, Zhu Xiyu, Zhang Xiaoxuan, Chen Guopu, Bian Feika, Wang Junxia, Zhou Qing, Wang Dongjin, Zhao Yuanjin
Journal Chemical Engineering Journal
Publication Date 2021-06-00
DOI 10.1016/j.cej.2021.128723

Research Projects

Cell Lines