AHNAK, regulated by the OSM/OSMR signaling, involved in the development of primary localized cutaneous amyloidosis

Authors Liu Huiting, Qiu Biying, Yang Huan, Zheng Wen, Luo Yingying, Zhong Yadan, Lu Ping, Chen Junyi, Luo Ying, Liu Jun, Yang Bin
Journal Journal of Dermatological Science
Publication Date 2023-05-00
DOI 10.1016/j.jdermsci.2023.04.004

Research Projects

Cell Lines