Advances in In Vitro Models of Neuromuscular Junction: Focusing on Organ‐on‐a‐Chip, Organoids, and Biohybrid Robotics

Authors Leng Yubing, Li Xiaorui, Zheng Fuyin, Liu Hui, Wang Chunyan, Wang Xudong, Liao Yulong, Liu Jiangyue, Meng Kaiqi, Yu Jiaheng, Zhang Jingyi, Wang Binyu, Tan Yingjun, Liu Meili, Jia Xiaoling, Li Deyu, Li Yinghui, Gu Zhongze, Fan Yubo
Journal Advanced Materials
Publication Date 2023-07-30
DOI 10.1002/adma.202211059

Research Projects

Cell Lines