Correction of a CADASIL point mutation using adenine base editors in hiPSCs and blood vessel organoids

Authors Wang Jingwen, Zhang Lei, Wu Guanglan, Wu Jinni, Zhou Xinyao, Chen Xiaolin, Niu Yongxia, Jiao Yiren, Liu Qianyi, Liang Puping, Shi Guang, Wu Xueqing, Huang Junjiu
Journal Journal of Genetics and Genomics
Publication Date 2024-02-00
DOI 10.1016/j.jgg.2023.04.013

Research Projects

Cell Lines