Bioprinted research models of urological malignancy

Authors Wang Guanyi, Mao Xiongmin, Wang Wang, Wang Xiaolong, Li Sheng, Wang Zijian
Journal Exploration
Publication Date 2024-02-20
DOI 10.1002/exp.20230126

Research Projects

Cell Lines