Generation of a knockout hESC line (WAe009-A-A) derived from H9 using CRISPR/Cas9

Authors Bai Jinmeng, Zhang Jianchao, Fu Wanrong, Li Shuang, Tian Xiaoxu, Li Xiaowei, Zhao Xiaoyan, Dong Jianzeng
Journal Stem Cell Research
Publication Date 2023-02-00
PubMed 36796252
DOI 10.1016/j.scr.2023.103040

Research Projects

Cell Lines