The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (GZHMC)

General information

Institution name The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
Acronym GZHMC

Contact data

Address Duobao Road 63, 510150 Guangzhou, China
Contact for cell line registrations Prof. Xiaofang Sun
E-Mail: xiaofangsun@hotmail.com
Phone: +86-20-8129 2202
Fax: +86-20-8129 2013