ZhengZhou University- The first affiliated hospital(ZZU) (ZZUNEU)

General information

Institution name ZhengZhou University- The first affiliated hospital(ZZU)
Acronym ZZUNEU

Contact data

Address East jianshe Road No.1, 450052 zhengzhou, Henan Province, China, longhuzhonghuan No.1
Phone 17797752081
Email jiweizhang26@gmail.com
Contact for cell line registrations Dr jiwei zhang
E-Mail: jiweizhang26@gmail.com
Phone: 1837193672