(WITHDRAWN) ZhengZhou University- The first affiliated hospital (ZZUNEU)

General information

Institution name (WITHDRAWN) ZhengZhou University- The first affiliated hospital
Acronym ZZUNEU

Contact data

Address East jianshe Road No.1, 450052 zhengzhou, Henan Province, China
Email jiweizhang26@gmail.com
Contact for cell line registrations Dr jiwei zhang
E-Mail: jiweizhang26@gmail.com
Phone: 1837193672