Zhengzhou University - The first affiliated hospital (ZZU)

General information

Institution name The first affiliated hospital
Acronym ZZU
Parent institution

Contact data

Address Daxue road, 450000 Zheng Zhou, China
Phone 0086-371- 66862927
Email jiaoxuekeyanchu@163.com
Contact for cell line registrations Yamin Zhang
E-Mail: zymin329@outlook.com